بازگشت خرمشهر به مام میهن شاد باد

به امید روزی که اران و شروان و 17 شهر قفقاز نیز به مام میهن بازگردند