دکتر علی اکبر ولایتی :

برای اولین بار داریوش هخامنشی این آبراهه را پارس نامید

دکتر على اکبر ولایتى به عنوان سخنران افتتاحیه اولین نشست خلیج فارس؛ طرح تدوین دانشنامه به تاریخچه تلاشها براى تحریف نام خلیج فارس اشاره کرد. دكترولایتى با اشاره به واکنش بسیار بجا، مهم، فراگیر و مستمرى که ملت ایران به تلاشها براى تحریف نام خلیج فارس یادآور شد که تعزیه گردان این حرکتها در اواخر استعمار انگلیس بوده است.

 
وى با بیان اینکه آنچه در دهه اخیر موجب اختلافات شده نام خلیج فارس است گفت:«شاید عده‌اى ندانند که ملت ما با هوشمندى که دارند به زودى و از همان ابتدا فهمیدند و به حق واکنش بسیار بجا، مهم، فراگیر و مستمرى نشان دادند و از پا ننشستند و نشان دادند که آفتاب زیر ابر نمى ماند و این تصمیم گیریهاى سیاسى با انگیزه هاى نامطلوب و غیرخدایى است که تعزیه گردان آن را در اواخر استعمار انگلیس شاهد بودی.»
 
دكترولایتى تصریح کرد:«خلیج فارس با مساحت 233 هزار کیلومتر مربع سومین خلیج بزرگ جهان به حساب مى آید و براى اولین بار داریوش هخامنشى گفت که این دریایى است که از پارس مى رود و او این آبراهه را به نام پارس نامگذارى کرد»
 
ایشان افزودند:«پس از داریوش، یونان و مصر نیز براى خلیج فارس نامهاى مختلفى گذاشتند که از میان این نامها کتاب بطلمیوس اثرى جاودان شد. او در کتاب خود از این دریا به نام پرسیکو سینوس نام  مى برد و تاکنون نیز این نام برجا مانده و در بسیارى از زبانهاى زنده دنیا از جمله انگلیسى و فرانسوى مبنا قرار گرفته است»
 
دكتر ولایتى یادآور شد:«یکى از مورخان رومى نیز خلیج فارس را به عنوان لاتین آکواریوم پرسیکو یعنى آبگیر پارس نام نهاده است. مسلمانان نیز با حفظ هویت ایرانى این خلیج نامهاى متواترى از جمله بحر فارس یا خلیج فارس گذاشتند»
 
مشاور مقام معظم رهبرى در امور بین الملل در ادامه با استناد به اسناد تاریخى که در آن نام خلیج فارس، بحر فارس یا دریاى فارس آمده به استفاده از واژه مجعول خلیج فارس توسط نماینده انگلیس اشاره کرد و با بیان اینکه وى در کتابش عنوان کرده که من در کتب مختلف نام خلیج فارس را دیدم اما از آنجا که مشاهده کردم ساکنان این خلیج به زبان عربى صحبت مى کنند احساس کردم که باید به رسم ادب نام خلیج عربى را به کار ببرند از این رفتار انگلیسى ها ابراز تعجب کرد.
 
دكتر ولایتى در ادامه با مرور تاریخ و رفتار کشور عراق در استفاده از این نام مجعول در دوره دولت عبدالکریم قاسم، گفت:«در آن مقطع نیز دولت ایران اعتراض خود را اعلام کرد و گمرک و پست ایران از پذیرفتن محموله هایى که نام خلیج عربى بر روى آنها درج شده بود خوددارى کردند»
وزیر امور خارجه ایران در دوران جنگ تحمیلى همچنین به مذاکرات ایران و عراق پس از پذیرفتن قطعنامه از جانب ایران اشاره کرد و اظهار داشت:«در این مذاکرات طارق عزیز نام خلیج عربى را به کار برد
که همانجا من به خاویر پرز دکواییار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد گفتم شما مشخص کنید از نظر اسناد تاریخى سازمان ملل نام خلیج فارس درست است یا خلیج عربى که او گفت نام این خلیج از نظر سازمان ملل خلیج فارس است».
 
دكتر ولایتى در پایان اظهاراتش با اشاره به اسناد سازمان ملل در مقاطع مختلف که در آن خلیج فارس به رسمیت شناخته شده خاطرنشان کرد:« نام این خلیج همیشه فارس در همه اسناد بین المللى، خلیج فارس است».
 
برگرفته از سایت شخصی دکتر ولایتی