از آنجا که جمعیت شهرهای کشور مورد نیاز بسیاری از پژوهشگران در عرصه های مختلف است و از آنجا که آمار متفاوت و متناقضی از جمعیت شهرهای کشور در سایت های گوناگون منتشر شده است ، از این رو  نمودار زیر که نمایانگر آخرین آمار جمعیت کلان شهرها و مراکز استان های کشور بر اساس سرشماری نفوس  و مسکن سال 1385 ، استخراج شده از سایت سازمان ملی آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir  تنظیم گردیده است.

 

   شهر  جمعیت
 1  تهران  7,975,679
 2  مشهد  2,868,350
 3  اصفهان  1,986,542
 4  کرج  1,732,275
 5  شیراز  1,711,186
 6  تبریز  1,579,312
 7  اهواز  1,338,126
 8  قم  1,046,737
 9  کرمانشاه  967,196
 10  ارومیه  871,204
 11  رشت  857,606
 12  زاهدان  681,460
 13  کرمان  677,650
 14  همدان  637,304
15   اراک  615,702
 16  اردبیل  548,832
 17  قزوین  540,187
 18  یزد  526,276
 19  خرم آباد  522,246
 20  بندرعباس  515,577
 21  ساری  495,360
 22  زنجان  454,616
 23  سنندج  417,177
 24  گرگان  401,399
 25  شهرکرد  368,466
 26  بجنورد  328,489
 27  بیرجند  240,894
 28  بوشهر  225,297
 29  یاسوج  217,741
 30  ایلام  199,519
 31  سمنان  191,618

 

 مجموع کل کشور ( 1385 )

 جمعیت                    

 ایران  70,495,782

 

به مرور جمعیت تمامی شهرهای ایران به تفکیک استان و سایر نقشه ها و نمودارهای تحلیل جمعیتی که سازمان ملی آمار ایران تهیه کرده است ، اضافه می گردد تا در انتها دانشنامه ای جامع از جمعیت ایران حاصل گردد.